Протидія корупції

Робота з питань запобігання та виявлення корупції 
Нормативно-правове забезпечення з питань запобігання та виявлення корупції
План
роботи з питань запобігання та виявлення корупції на 2021 рік

№ з/п

Назва заходу
Відповідальний за виконання
Термін виконання

             1

Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників  з питань дотримання окремих положень Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про очищення влади», Закону України  «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», «Про державну службу»
Перевертень Л.В., заступник директора з НР
Постійно

                 2

Участь у нарадах, колегіях з метою вивчення основних положень антикорупційного законодавства та обговорення фактів корупційних діянь, наведених в оприлюдненому звіті спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції
Перевертень Л.В., заступник директора з НР
Постійно

                3

Направлення працівників згідно з визначеною потребою на підвищення кваліфікації за професійними програмами, програмами тематичних короткотермінових семінарів з питань запобігання та протидії  корупції в Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників освіти
Проскуріна О.В., директор школи
Згідно з графіком

               4

Забезпечення якісного добору й розстановки кадрів на засадах їх  об’єктивної атестації, щорічної оцінки виконання покладених на них обов’язків, а також вживання заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів
Проскуріна О.В., директор школи
Постійно

            5

Участь у проведенні службових  перевірок з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства
Перевертень Л.В., заступник директора з НР
За потребою

                  6

Забезпечення негайного реагування на повідомлення про наявність конфлікту інтересів шляхом виконання відповідного службового завдання особисто чи в інший спосіб, передбачений законодавством
Перевертень Л.В., заступник директора з НР
Постійно

                7

Надання допомоги працівникам у заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік
Перевертень Л.В., заступник директора з НР
За потребою

                 8

Проведення перевірки  організаційно-розпорядчих документів з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень
Перевертень Л.В., заступник директора з НР
Постійно

               9

Підготовка та розміщення на офіційному веб - сайті школи матеріалів щодо реалізації заходів з питань запобігання та протидії корупції з метою додержання принципів прозорості та відкритості у своїй діяльності
Перевертень Л.В., заступник директора з НР
За потребою

                10

Інформування громадськості про вжиті заходи щодо запобігання й виявлення корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень на офіційному веб-сайті школи
Перевертень Л.В., заступник директора з НР
Постійно

                   11

Корекція плану щодо запобігання й виявлення корупції у КЗ "Чугуївський ліцей №1" на 2022 рік
Перевертень Л.В., заступник директора з НР.
Грудень

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор Чугуївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені І.Ю. Рєпіна «03»вересня 2018 р.
О.В. ПРОСКУРІНА

ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції
Чугуївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені І.Ю. Рєпіна Чугуївської міської ради Харківської області

1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Чугуївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені І.Ю. Рєпіна Чугуївської міської ради Харківської області (далі - уповноважена особа) визначається у порядку, визначеному законодавством за наказом директора Чугуївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені І.Ю. Рєпіна Чугуївської міської ради Харківської області (далі – Чугуївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1).
2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції».
3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України й постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.
Уповноважена особа підзвітна директору Чугуївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1.
4. Основними завданнями уповноваженої особи є:
1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;
2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;
3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;
4) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення й протидії корупції;
5) проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій (за потребою) про майно, доходи, витрати й зобов'язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;
6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.
5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:
1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;
2) надає окремим працівникам Чугуївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;
3) уживає заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності працівників Чугуївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, вносить пропозиції щодо усунення таких ризиків;
4) надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати й зобов'язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;
5) у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб'єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;
6) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень працівниками Чугуївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати й зобов'язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти директора, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;
7) веде облік працівників Чугуївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;
8) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства освіти й науки України, органів місцевого самоврядування, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;
9) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників Чугуївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 до вчинення корупційних правопорушень.
6. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень, а також покладення на уповноважену особу обов'язків, що не належать або виходять за межі її повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань, забороняється.
7. Уповноважена особа має право:
1) отримувати від працівників Чугуївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 інформацію й матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом;
2) отримувати від працівників Чугуївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати й зобов'язання фінансового характеру;
3) ініціювати перед директором Чугуївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань.
8. Уповноважена особа бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.
Уповноважена особа Чугуївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій Чугуївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).
9. Уповноважена особа може залучатися до проведення:
1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Чугуївською ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;
2) внутрішнього аудиту Чугуївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 у частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.
           10. Директор Чугуївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 сприяє створенню умов для виконання на належному рівні уповноваженою особою покладених на неї завдань.
 
Робота  з питань запобігання  та виявлення корупції 
Нормативно-правове забезпечення з питань запобігання  та виявлення корупції


Детальніше тут: https://ivanchukovka.webnode.com.ua/protidiya-koruptsiji/
Робота  з питань запобігання  та виявлення корупції 
Нормативно-правове забезпечення з питань запобігання  та виявлення корупції


Детальніше тут: https://ivanchukovka.webnode.com.ua/protidiya-koruptsiji/
Робота  з питань запобігання  та виявлення корупції 
Нормативно-правове забезпечення з питань запобігання  та виявлення корупції


Детальніше тут: https://ivanchukovka.webnode.com.ua/protidiya-koruptsiji/
Робота  з питань запобігання  та виявлення корупції 
Нормативно-правове забезпечення з питань запобігання  та виявлення корупції


Детальніше тут: https://ivanchukovka.webnode.com.ua/protidiya-koruptsiji/

Немає коментарів:

Дописати коментар